Founder Members

Home /Founder MembersFounders Members

Prof. Kakarla Subbarao (Late)

Dr. Mahesh Prakash

Dr. Anil Kumar

Dr. Madhusudana Rao.T

Dr. Abhimanyu Kelkar

Dr. Suresh Babu

Dr. V.N. Varapråasad

Dr. M.V. Chalapathi Rao

Dr. N. Chidambaranathan

Dr. K. Prabhakar Reddy

Dr. Jayaraj Govindaraj

Prof. Virender Mohan (Late)

Dr. Hema N Choudur

Dr. Harun Gupta